Vidieť nebo svojim srdcom

PhDr. Paed.Dr. Jozef Jurina PhD.

Vysokoškolský pedagóg, kňaz, filozof


Stál som v úžasnom priestore nového chrámu sv. Gorazda vo Vrbovom. Bola to ešte len novostavba, biele steny, prázdny interiér. Bolo treba nájsť človeka, ktorý tento priestor vyplní a svojou tvorivou prácou pomôže do tohto priestoru zostúpiť nebu. Kľakol som na kolená a prosil, aby mi Stvoriteľ poslal anjela, ktorý to dokáže, kto sprostredkuje Božiu múdrosť, všemohúcnosť a dobrotu všetkým, ktorí sa budú v tomto chráme stretávať.

  

O niekoľko dní som stál v tichom rozjímaní nad keramickým reliéfom „Posledná večera“, ktorého autorkou bola mladá výtvarníčka Ivett Axamitová. Krása farieb, hĺbka obsahu, na jednej strane matéria - hlina - hmota, na druhej strane úžasná forma - duša - Duch. V tej chvíli som vedel, že anjel prichádza, že práve Ivett bude tým anjelom, ktorého nám posiela Stvoriteľ. Cítil som, že práve ona naplní Božou velebou interiér nového kostola a svojou tvorbou pomôže precítiť všetkým veriacim ako chutí v nebi. 

Niekoľko rokov som pozoroval, ako Ivett pretavuje duchovno do hmotných predmetov a objektov, ako sa prostredníctvom svojich umeleckých diel povznáša do nadprirodzených, nadpozemských výšok, ako svojou tvorbou transcenduje tento svet. Preto dodnes tak veľmi rád prichádzam do Božieho domu vo Vrbovom, aby som si odpočinul pri Ivetkiných dielach,  v tichu chrámu znova a znova preciťujem krásu Madony, pri Betleheme uvažujem o tajomstve Lásky a  pri zastaveniach Krížovej cesty ďakujem za milosť Vykúpenia. A nielen to, ale vždy budem v očakávaní sledovať krásu a kus neba, ktoré prichádza v novom šate z  tvorivých rúk Ivett, z jej čistej duše a múdreho ducha.

Som šťastný, že i dnes môžem stáť pred dielami, v ktorých Ivett  vyjadruje nebo, tento krásny, vysnený i nadzmyslový priestor pretavený do mozaiky obrazov a plastík, ktoré pomôžu aj iným vidieť cez prizmu krásy to, čo je bežne očami neviditeľné. Som presvedčený, že Ivett túži, aby cez jej diela dokázali ostatní vidieť nekonečnú lásku, čistú dobrotu a jasnú spravodlivosť. A tieto skutočnosti môže človek vidieť iba srdcom.

Stojím tu teraz plný optimizmu, že v dnešnom svete, ktorý je plný morálneho relativizmu a subjektivizmu, jestvujú tvorcovia, ktorí robia príťažlivým svet ducha, neviditeľno, svet Boží. Ktorí sú schopní prenášať do významových formúl to, čo je nevysloviteľné. Ktorí vedia preložiť nebeský svet do farieb, tvarov a tónov.

Ivett Axamitová, svojim dielom, ktoré vnímame, nám túto cestu otvára. Vidieť nebo svojim srdcom a okúsiť ako chutí jeho nadpozemská krása...